Barnehagedagen 2017

Tema for dagen er "Vi vil leke"

Å leke er et mål i seg selv, det er en del av det å være barn. Det er en spontan , skapende prosess som er styrt av barnet selv. Spesielt trekkes den sosiale leken, rolleleken, frem som viktig i barnets kognitive utvikling. 

Gjennom leken i naturen får barna brukt hele sanseapparatet sitt. De kjenner på muligheter og begrensninger i egen kropp i samspill med omgivelsene. 

I naturen får fantasien gro fritt og fantastisk lek får sitt utspring i å bruke det man har til rådighet. Paralellt trener barna opp sine motoriske ferdigheter, sosiale ferdigheter "Hva kan jeg klare alene og hva kan jeg klare sammen med andre", og får stimulert sanseapparatet ved å ta hele kroppen i bruk.